Wat is een pestprotocol

    Op veel basisscholen wordt gewerkt met een pestprotocol opgestart. Hieronder wordt uitgelegd wat er

    allemaal in een pestprotocol te vinden is.

 Uitleg over het belang van een pestprotocol.

 Wat zijn uitgangspunten van de school als het over pesten gaat? Bijvoorbeeld: Pesten is een 

    probleem?  

 Heeft de school een inspanningsverplichting? Wij willen alert zijn op pestgedrag en actie ondernemen,

    de kinderen moeten leren om met elkaar om te gaan, als er gepest wordt volgen we de procedures van

    het protocol, etc.

 Wat wordt onder pesten verstaan?

 Uitleg van verschillende rollen bij pesten.

 Wat zijn signalen voor een pestsituatie?

 Wat doet school aan preventie?

 Hoe zet de school het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem in bij de aanpak van pesten?

 Wat voor een methode heeft de school voor de sociaal-emotionele ontwikkeling?

 Hoe wordt dagelijks aandacht gegeven aan een positief klimaat?

 Welke omgangsregels zijn er en hoe worden die levend gehouden?

 Welke stappen worden er gezet als er gepest wordt?

 Welke afspraken worden er gemaakt?

 Wat zijn de consequenties van pestgedrag?

 Is er sprake van een vijfsporenbeleid?

 Welke te verwachten problemen bij de aanpak van pesten zijn er binnen de school en hoe wordt

    hiermee omgegaan?

 Contactpersonen en instanties die zich met pesten bezighouden, zowel binnen als buiten de school.

 Informatie voor ouders; Hoe ze de signalen kunnen herkennen, wat ze daarna kunnen doen, publicaties

    en websites.

 

    Door het gebruiken van pestprotocol proberen de basisscholen ervoor te zorgen dat het pesten minder

    wordt, door dit met de klassen te bespreken en de ouders van de kinderen er bij te betrekken.