MKP-info voor onderwijs + aanmeldformulier Tilburg

Heeft uw school uit Tilburg e.o. ook interesse om deel te nemen aan het Marietje Kessels Project? U kunt links het aanmeldformulier en de randvoorwaarden vinden.

 

1. Doel en werkwijze

Het Marietje Kessels Project (MKP) is een preventief project. Doel is het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid bij kinderen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik of zich hieraan schuldig gaan maken. De 10 tot 12 lessen van 60 minuten worden onder schooltijd gegeven door weerbaarheidstrainers aan leerlingen van groep 7 of 8. Het is wenselijk als de leerkracht van de groep betrokken is bij de lessen, door te observeren, actief deel te nemen en na te bespreken.

 

De meerderheid van de lessen is seksespecifiek. In dit project betekent dat, dat er gewerkt wordt met aparte jongens- en meisjesgroepen, verzorgd door een mannelijke en vrouwelijke trainer. Door te werken met een trainer van dezelfde sekse, kan deze in de voorbeeldrol gemakkelijker aansluiten bij de kinderen in de groep. Ook is er op deze manier ruimte om aandacht te besteden aan de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag waar jongens en meisjes mee geconfronteerd worden.
Tijdens een ouderavond wordt voorlichting gegeven over de inhoud van de lessen.

 

2. De weerbaarheidstrainers

De trainers van het Marietje Kessels Project zijn in dienst van IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk, Tilburg en omstreken). Zij zijn geschoold in mentale en fysieke weerbaarheid en in het omgaan met signalen over machtsmisbruik. Alle trainers zijn gecertificeerd Rots & Water-trainer.

 

3. Inhoud van de lessen

Door middel van groepsgesprekken, fysieke oefeningen en rollenspelen leren de kinderen situaties van machtsmisbruik zoals pesten, groepsdruk en kindermishandeling te herkennen. Er is veel aandacht voor online weerbaarheid en sfeer in de groep.

 

Verder leren kinderen hun handelingsmogelijkheden in ongewenste of onveilige situaties te vergroten.

Centraal in de lessen staan de volgende basisvaardigheden:

-        eigen gevoelens herkennen en benoemen;

-        negatieve gevoelens op een adequate manier uiten;

-        conflicten oplossen;

-        hulp vragen en bieden;

-        inleven in een ander.

De wetenschap dat ze wat kunnen doen in een ongewenste situatie maakt ook dat kinderen zich sterker, zelfverzekerder en minder bang voelen. Dit zelfvertrouwen leidt tot minder agressie. Een weerbare uitstraling verhoogt tevens de kans om niet lastig gevallen te worden.

 

4. Samenwerking met leerkracht, intern begeleider en schoolmaatschappelijk werk

Om adequaat te reageren op signalen, vermoedens en meldingen van machtsmisbruik die naar voren kunnen komen tijdens de lessen, werken we samen met het schoolmaatschappelijk werk.

De trainers hebben een signalerende functie. Zij bespreken signalen met de leerkracht en/of intern begeleider. In overleg met hen worden de signalen ook met de schoolmaatschappelijk werker van de betreffende school besproken. De schoolmaatschappelijk werker schuift indien mogelijk aan bij de themales kindermishandeling om eventuele signalen snel en adequaat op te kunnen pakken. Dit alles gebeurt uiteraard in nauw overleg en samenwerking met de school. 

 

Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar k.vangils@imwtilburg.nl